لیست سود بانک ها در سال ۱۳۹۶

مجموعه: کسب و کار تعداد بازدید: 235
لیست سود بانک ها در سال ۱۳۹۶

 

لیست سود بانک ها در سال ۱۳۹۶ : لیست زیر شامل جدول نرخ بیشترین سود بانکی برای انواع سپرده های ریالی در سال ۹۶ می باشد .

نرخ سود بانک ملی

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ۱۴٫۵%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۷%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۹%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک صادرات

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : ۷%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه ویژه سه ماهه : ۸%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : ۱۵%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط : ۷%

 

 

نرخ سود بانک کشاورزی

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه ویژه سه ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه با سود ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۹ ماهه با سود ۱۴٫۵%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک مهر اقتصاد

سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر روز شمار: ویژگی اصلی این نوع سپرده‌گذاری، عدم وجود محدودیت دریافت و برداشت از حساب می‌باشد. شما می‌توانید هر زمان و از هر شعبه بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور بدون محدودیت در مبلغ، عملیات پرداخت و دریافت از حساب را انجام دهید. با افتتاح این سپرده شما میتوانید در تمامی ساعات شبانه روز عملیات دریافت و پرداخت آنی را از طریق خدمات بانکداری الکترونیکی بانک مهر اقتصاد انجام دهید.

سرمایه‌گذاری رویان مهر ۶ ماهه: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید ۶ ماه نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۹ ماهه رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۹ ماه نزد بانک حفظ شود.

– سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر بلند مدت

سرمایه‌گذاری رویان مهر ۱ ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۱ سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۲ ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۲ سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۳ ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۳ سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۴ ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۴ سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۵ ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۵ ‌سال نزد بانک حفظ شود.

 

رویان مهر روز شمار عادی %۱۰

سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر یکساله %۱۵

 

 

نرخ سود بانک اقتصاد نوین

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه ۹ ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله : ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک پاسارگاد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه :  ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله : ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک شهر

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ماهه : ندارد

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ماهه : ندارد

سپرده سرمایه ­گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۹ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله : ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک ایران زمین

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک سامان

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک سپه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۴٫۸%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۸%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۸%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک سینا

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک آینده

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک انصار

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۵%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک پارسیان

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک تجارت

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۵%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۵%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک توسعه تعاون

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک توسعه تعاون

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۳٫۵%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۵%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک خاورمیانه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۳٫۵%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۵%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک دی

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک رفاه کارگران

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۷%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۹%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک سرمایه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک صنعت و معدن

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک قرض الحسنه رسالت

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک قوامین

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید : ۱۰%

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید : ۱۳٫۵%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک گردشگری

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۴٫۲۵%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۵۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۷۵%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک مسکن

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۵%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۵%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک مشترک ایران و ونزوئلا

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک ملت

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۹%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود بانک کارآفرین

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود فیوچر بانک

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

 

 

نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

لیست سود بانک ها در سال ۱۳۹۶  لیست سود بانک ها در سال ۱۳۹۶  لیست سود بانک ها در سال ۱۳۹۶  لیست سود بانک ها در سال ۱۳۹۶  لیست سود بانک ها در سال ۱۳۹۶

لیست سود بانک ها در سال ۱۳۹۶

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “لیست سود بانک ها در سال ۱۳۹۶”

قالب تفریحی